The eruv is kosher for Shabbat 12-13 July 2024 / 7 Tammuz 5784